Ние от ГАЛЕЯ разполагаме с голям избор от артикули и наличност както на едро, така и на дребно. Всяка година по света се произвеждат и продават значително количество стоки. Тези стоки се различават по цена, количество и качество. Важността на поддържането на определени артикули на склад произтича от променливи, които влияят на продажбите. Компания, която продава своя собствен инвентар на търговци на дребно, е известна като търговец на едро. Те също се наричат "търговци на едро". Оборудването за складиране предоставя важни услуги за индустрията на едро.
We at GALEYA have a large selection of items and stock both wholesale and retail. Every year, a significant amount of goods are produced and sold around the world. These goods differ in price, quantity and quality. The importance of keeping certain items in stock stems from variables that affect sales. A company that sells its own inventory to retailers is known as a wholesaler. They are also called "wholesalers". Warehousing equipment provides important services to the wholesale industry.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация